Начин остваривања програма практичне наставе

Технологија рада са практичном наставом је наставни предмет који изводи наставник практичне наставе са групом од 12-15 ученика. Предмет изражава јединство теорије и праксе и остварује се у  разредно- часовном систему током школске године и у настави у блоку која траје две радне недеље на крају школске године. Настава за предмет Технологија рада са практичном наставом се остварује на следећим местима: технологија рада-у учионици, специјализованој учионици или кабинету и практична настава-у школској радионици или на градилиштима.

Пожељно је да се практична настава у 1. разреду реализује у школским радионицама, јер је искуство показало  да се у доброј опремљеној школској радионици почетна практична знања вештине и радне навике најбоље и најрационалније остварују. У 2. и нарочито 3. разреду практична настава  може да се остварује  у грађевинским предузећима или самосталним занатским грађевинским радњама.

Настава у блоку обухвата практичну наставу и искључиво се реализује у грађевинским предузећима или самосталним занатским грађевинским радњама. За време извођења практичне наставе и наставе у блоку ученици воде дневник рада.