Начин остваривања програма практичне наставе

Технологија рада са практичном наставом је наставни предмет који изводи наставник практичне наставе са групом од 12-15 ученика. Предмет изражава јединство теорије и праксе и остварује се у  разредно- часовном систему током школске године и у настави у блоку која траје две радне недеље на крају школске године. Настава за предмет Технологија рада са практичном наставом се остварује на следећим местима: технологија рада-у учионици, специјализованој учионици или кабинету и практична настава-у школској радионици или на градилиштима.

Пожељно је да се практична настава у 1. разреду реализује у школским радионицама, јер је искуство показало  да се у доброј опремљеној школској радионици почетна практична знања вештине и радне навике најбоље и најрационалније остварују. У 2. и нарочито 3. разреду практична настава  може да се остварује  у грађевинским предузећима или самосталним занатским грађевинским радњама.

Настава у блоку обухвата практичну наставу и искључиво се реализује у грађевинским предузећима или самосталним занатским грађевинским радњама. За време извођења практичне наставе и наставе у блоку ученици воде дневник рада.

Електротехника

Образовни профил-електроинсталатер

Одржавање, поправка и извођење енергетских инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објеката.

Електроинсталатер обавља демонтаже и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена, осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача…). Осим извођења радова, електроинсталатер се оспособљава за читање и тумачење техничке документације и вођења грађевинске књиге. Могућности запошљавања након школовања су велике. Поред специјализованих предузећа постоје и многе приватне радионице у којима се рад не може замислити без електроинсталатера. Електроинсталатери могу да раде самостално, да отворе своју занатску радњу или своје предузеће.

einsta

Геодезија и грађевинарство

Образовни профили

Зидар-фасадер

Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације.

Тесар

Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција…

Армирач-бетонирац

Израда монтажа армантуре, бетонирање армирано-бетонских елемената.

Руковалац грађевинском механизацијом

Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима…

Керамичар-терацер-пећар

Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи…

Декоратер зидних површина  (молер)

Припрема и извођење молерских-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаметика).

Монтер суве градње

Облагање бетонских елемената гипс картонским плочама.Монтажа преградних зидова,спуштених плафона и подова.

Грађевинска школа

Грађевинска школа у  Београду, школује кадар у области грађевинарства и електротехнике. Једина је школа на територији Републике Србије која школује дефицитарне профиле у трогодишњем трајању. ГШ

Образовање на даљину

777Образовање на даљину је вид образовања које се описује као процес који омогућава ученицима приступ учењу и када су извор информација и ученик одвојени у простору и времену. настава се не изводи у школи и учионици већ се потребни материјали налазе у електронској форми. Образовање на даљину је погодно за особе које желе да уче, а нису у могућности да физички приступе настави. Омогућава учење свим људима без обзира на године и место на ком се налазе.

Образовање на даљину у практичној настави није у потпуности могуће реализовати.  Ученици могу стећи теоријска  знања путем учења на даљину, али практично их могу применити само на терену.